สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดชำระเงินต้นในระหว่าง การศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตอย่างมาก หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินหลายแห่งจึงนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาเอก ซึ่งสินเชื่อเพื่อการศึกษาของผู้ให้สินเชื่อแต่ละแห่งอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่การกู้ยืมประเภทนี้จะมีข้อกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน เนื่องจากผู้กู้มักเป็นเด็กหรือเยาวชน ในกรณีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะเน้นกลุ่มผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น​

วงเงินสินเชื่อ​
สินเชื่อเพื่อการศึกษาส่วนใหญ่จะให้วงเงินสินเชื่อตามจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการศึกษา โดยจะให้เบิกใช้ตามจริงในแต่ละภาคการศึกษา​

การคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ผู้ให้สินเชื่อบางแห่งจะให้ระยะเวลาปลอดการชำระเงิ​​นต้นในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
และจะเริ่มชำระคืนเมื่อจบการศึกษา ยกเว้นกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ที่จะมีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างที่ยังศึกษาจนถึงเวลา
หลังจากที่จบการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปีหรือเมื่อเลิกศึกษา โดยผู้ให้สินเชื่อจะคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดและข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละแห่งที่อาจแตกต่างกันอีกครั้ง

นอกจากนี้ ในการขอสินเชื่อยังมีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่ออาจต้องเป็น ผู้รับภาระหรืออาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อและข้อกำหนดของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เช่น

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้

เบี้ยปรับ/ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้

ดังนั้น ก่อนขอสินเชื่อ เราควรศึกษาทำความเข้าใจวิธีการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด รวมถึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก่อนเลือกขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้สินเชื่อที่มีข้อเสนอที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด​

คำแนะนำ​
เมื่อได้รับสินเชื่อมาแล้วก็ควรศึกษารายละเอียดให้ดี เช่น วิธีการเบิกเงิน เพราะอาจต้องดำเนินการผ่านสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้เวลานาน หรืออาจต้องสำรองจ่ายค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วนำใบเสร็จไปเบิก จึงควรเตรียมเงินให้พร้อมเพื่อสำรองจ่ายก่อน
หากยังศึกษาอยู่ก็ควรแจ้งยืนยันสถานภาพนักเรียน/นักศึกษาต่อผู้ให้สินเชื่ออยู่เสมอ เพื่อให้คงสภาพการเป็นผู้กู้และไม่ต้องชำระคืนก่อนเวลา
เมื่อมีงานทำหรือครบกำหนดชำระหนี้ก็ไม่ควรหนีหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพราะเงินเหล่านี้จะถูกนำไปหมุนเวียนให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป​​